ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

DETEKTIVOVÉ V BÍLÉM

Místnost tone ve tmě, jen ostrý kužel světla vykresluje na plátně obrázek nahého děvčátka. Na druhé straně přepážky dva muži v bílých pláštích upřeně sledují tenkou ručičku měřícího přístroje - lehce se zachvěje, a pak prudce vystřelí až k horní úvrati stupnice. Významně na sebe pohlédnou. Tentokrát je to - zdá se - jasné... Určitě nebudeme přehánět, řekneme-li, že lékařské povolání a kriminalistika mají leccos společného. Pátrání po nejnenápadnějších indiciích, laboratorní expertizy, hodnocení příčin a následků, analýza, syntéza, dedukce, indukce, pochybnosti, probdělé noci, a nakonec zásah v pravou chvíli... I předmět zájmu je týž - člověk. Lékař musí mít jisté detektivní sklony, jinak se těžko stane dobrým odborníkem. A k profesionálním dovednostem kvalitního kriminalisty zase patří umění citlivě zacházet s "nemocným".

 


ilustrační foto

I přes řečenou podobnost však tyto obory tvoří dva na pohled oddělené světy. Přesto existují situace, kdy se oba - lékař a kriminalista - musejí setkat, aby pátrali a léčili. Z povahy jejich profesí lze vytušit, že jde o situace většinou neveselé. Týká se to i problematiky takzvaných sexuálních deliktů.

Sexuální delikty patří mezi ty, vůči nimž je veřejné mínění obzvlášť citlivé. S trochou nadsázky lze říci, že za určitých okolností je ochotno spíš tolerovat úkladnou vraždu (o nějakých defraudacích a tunelování bank ani nemluvě), než relativně neškodnou exhibicionistickou produkci v podvečerním parku. Mnoho lidí nakonec ani příliš nerozlišuje mezi sexuální úchylkou a sexuálním deliktem. Přitom skutečnost zdaleka není tak černobílá - sexuální delikty jsou často páchány i bez přítomnosti sexuální úchylky (například znásilnění), zatímco řada sexuálních úchylek (dokonce většina) vůbec neinklinuje ke kriminálnímu jednání. Lékařské soudně znalecké vyšetření nařizuje policejní vyšetřovatel nebo soud všude tam, kde je podezření, že trestný čin mohl být spáchán pod vlivem duševní poruchy nebo sexuální úchylky. Jeho cílem tedy je - zjednodušeně řečeno - tyto případy od sebe odlišit.

Psychiatrické či sexuologické soudně znalecké vyšetření musí být co nejkomplexnější, jeho závěry je však třeba zhustit do pokud možno jednoznačné odpovědi na jedinou, zato však zcela zásadní otázku: zda obviněný trpí duševní poruchou či sexuální úchylkou, která by mu v době eventuálního páchání činu znemožnila rozpoznat společenskou nebezpečnost svého jednání, a toto jednání ovládat. Úkolem znalce tudíž není - jak se většina nezasvěcených domnívá - napomoci k usvědčení obviněného; k otázce viny či neviny se naopak znalec vůbec nesmí vyjadřovat.

Výsledek znaleckého vyšetření má pro obviněného zásadní význam - stručně řečeno může rozhodnout o tom, půjde-li (pochopitelně v případě usvědčení ze spáchání činu) do vězení, nebo se bude povinně léčit, nebo obojí. Řada odsouzených jistě ráda namítne, že v případě ústavního léčení to nepovažují (ke své vlastní škodě) zase za takový rozdíl. Důsledky vyplývající ze závěrů znaleckého zkoumání jsou pochopitelně důležité i pro společnost. Proto nemůže být tíha odpovědnosti ponechána pouze na jediném odborníkovi a ve věcech trestních jsou vždy přibíráni znalci dva. K dispozici mají kompletní vyšetřovací spis i zdravotnickou dokumentaci. Je-li to nutné, mohou využívat pomocných vyšetřovacích metod (v sexuologii je to často falopletysmografie), mohou také požádat o přibrání znalce z jiného oboru (například psychologa). Přesto může být stanovení diagnózy - a potažmo odpovědí na výše uvedené otázky - nesnadné, či dokonce nemožné. V takovém případě lze navrhnout ústavní zkoumání za pobytu na odborném lůžkovém pracovišti.

Jak již bylo zmíněno, jedním z dobrých pomocníků při pátrání po sexuální úchylce je přístroj zvaný falopletysmograf. Vyšetřované osobě se promítají sady diapozitivů s různými podněty, a citlivým snímačem se zachycují změny v prokrvení penisu. Existují různá technická řešení téhož, počínaje zcela jednoduchými snímači a na pohled primitvní registrační aparaturou, a konče laboratoří, kde naměřené reakce vyhodnocuje počítač. Stejně tak podněty nemusejí být vždy nutně statické obrázky na diapozitivech, ale lze použít i video nebo čtený text. Jde o vyšetření poměrně zdlouhavé, zato však zcela bezpečné a nebolestivé, které od vyšetřovaného vyžaduje pouze jediné: spolupráci. Ta by koneckonců měla být v jeho nejvlastnějším zájmu. Přesto je falopletysmograf (a to nejen vyšetřovanými, ale i mnohými policejními vyšetřovateli) stále považován za příbuzného detektoru lži, jímž rozhodně není. I výsledek falografického vyšetření má své procento pravděpodobnosti a bylo by chybou pouze na něm stavět diagnózu; pro znalce má cenu sice důležitého, přesto však pomocného vyšetření.

Na základě informací získaných studiem dokumentace i vlastním vyšetřením, a závěrů z toho všeho plynoucích, se znalci vyjadřují nejen k oné otázce otázek, ale také k tomu, je-li pobyt zkoumané osoby na svobodě pro společnost nebezpečný, a je-li nutné v tomto směru učinit nějaká zvláštní opatření. I tady jsou však hodnoceny výhradně aspekty zdravotní: jde o to, zda zmíněná nebezpečnost pramení z existence duševní poruchy či sexuální úchylky, opatřením je pak návrh tzv. ochranného léčení. Znalec zde tedy vlastně funguje pouze jako odborný poradce orgánů činných v trestním řízení - například ochranné léčení může jen navrhnout, nařizuje je ale již soud.

Aby byla zaručena odborná úroveň posudků, může se soudním znalcem stát pouze lékař, který splňuje potřebné kvalifikační předpoklady - podmínkou je mj. i absolvování speciálního školení pro soudní znalce. Na základě splnění všech podmínek je žadatel jmenován znalcem pro daný obor a zároveň je zapsán v tzv. Seznamu znalců u příslušného soudu. Je však pochopitelné, že samotný jmenovací dekret ještě nedělá dobrého znalce, stejně jako řidičský průkaz automaticky nedělá dobrého řidiče.
MALÝ PRŮVODCE SEXUÁLNĺMI ÚCHYLKAMI

Dělení sexuálních úchylek zpravidla vychází z jednotlivých složek tzv. sexuální motivace. Jde o sexuální identifikaci (ztotožnění se se svým biologickým pohlavím; biologicky jednoznačný muž se cítí být mužem, žena ženou), sexuální orientaci (tj. nasměrování sexuálního pudu; za normálních okolností u dospělého muže na dospělou ženu a naopak) a sexuální aktivitu (způsob, jímž se sexuální pud realizuje).

Podrobné charakteristiky úchylek by vydaly na samostatné (a dosti obsáhlé) články. Ze stejných důvodů nemohou být ani uvedeny naprosto všechny známé úchylky. Proto se omezíme pouze na stručný popis těch nejčastějších, s cílem usnadnit alespoň základní orientaci.

1) PORUCHY SEXUÁLNÍ IDENTIFIKACE:

transsexualismus - osoba biologicky mužského pohlaví se duševně cítí být ženou, resp. osoba biologicky ženská se cítí být mužem.

2) PORUCHY SEXUÁLNÍ ORIENTACE:

homosexualita - erotická náklonnost k osobě stejného pohlaví
pedofilie - erotická náklonnost k dětem, může být homo- i heterosexuální; její variantou je
efebofilie - erotická náklonnost k osobám dospívajícím
zoofilie - erotická náklonnost ke zvířatům; je poměrně vzácná, mnohem častěji jde o tzv. náhražkové jednání při nedostupnosti přiměřeného sexuálního objektu
nekrofilie - erotická náklonnost k mrtvolám
gerontofilie - erotická náklonnost ke starým osobám
a další - existuje ještě celá řada dalších -filií, jsou však již extrémně vzácné, např. statuofilie - erotická náklonnost k sochám

3) PORUCHY SEXUÁLNÍ AKTIVITY:

patologická sexuální agresivita - postižený přepadá jemu zpravidla neznámé ženy, osahává je, povalí, někdy se pokouší o pohlavní styk, nejde mu však o týrání oběti
sadismus - sexuálního vzrušení je dosaženo fyzickým, ale i psychickým týráním sexuálního objektu; má řadu podob, z nichž naštěstí jen malá část je spojena se skutečnou agresivitou vůči objektu
masochismus - sexuálního vzrušení je dosaženo týráním sebe sama; je "zrcadlovou" podobou sadismu, obě úchylky se nezřídka vyskytují u jednoho člověka současně
exhibicionismus - obnažování genitálií a případná masturbace před sexuálním objektem
voyeurství - sexuálního vzrušení je dosahováno pozorováním svlékajících se či souložících žen; aby šlo o úchylku, musí být přednostní sexuální aktivitou (pro dotyčného lákavější a vzrušivější, než vlastní pohlavní styk)
frotérství - tření se o neznámé ženy (v dopravních prostředcích, tlačenicích a pod.); o úchylku se opět jedná, jde-li o přednostní sexuální aktivitu

4) SEXUÁLNÍ ÚCHYLKY JEDNOZNAČNĚ NEZAŘADITELNÉ:

fetišismus - předmětem erotického zájmu není sexuální partner, ale věc, jež s ním nějak souvisí; fetišisté si často libují ve spodním prádle či jiných částech oděvu, může ale jít o cokoli. Někteří odborníci tvrdí, že všechny sexuální úchylky - a stejně tak normální heterosexualita - jsou vlastně zvláštními variantami fetišismu (neboť čím jiným je pro člověka objekt jeho sexuálního zájmu, než fetišem?)
transvestitismus - sexuálního vzrušení a uspokojení je dosahováno převlékáním se do oblečení opačného pohlaví; rozeznávají se dvě formy - transvestitismus fetišistický, předmětem erotické fascinace je samo oblečení, a transvestitismus dvojí role, kdy transvestita vystupuje na veřejnosti jako příslušník opačného pohlaví (na rozdíl od transsexuála však netouží po změně pohlaví)

5) SEXUÁLNÍ ÚCHYLKY KOMBINOVANÉ:

v řadě případů zvyšují nebezpečnost úchylky: pedofilní sadismus, pedoflní exhibicionismus a jiné patologické expozice genitálu, a další.
 
Říjen 1997

. . . . .
Tagy: Koktejl 1997 10
powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group