ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Dětský box

 

box

Dotýkají se hvězdné slávy - z ulic špinavého chudého města na karibském pobřeží Kolumbie stoupají až k vytouženým vítězným titulům v boxu. Děti z Palenque. Bonifacio „Bony“ Avila, Rodrigo „Rocky“ Valdes, Mochilla Herrera a Bernardo Caraballo nejsou jenom místní kolumbijská jména, ale žijící legendy bohat é tradice boxování v Palenque. Antonio Cervantes - boxerským fanouškům na celém světě známý také jako „Kid Pambele“ - získal ve velterové váze juniorský titul svě- tové boxerské asociace (WBA) v roce 1972. Titul si podržel celých osm let, až do své porážky v Kolumbii. Prošel dlouhou cestu od bezvýznamného boxera v Palenque až k postavení super hvězdy v rinz ích Las Vegas a Atlantic City. A Cervantesův vzestup ke slávě změ- nil i město Palenqua. Antonio Cervantes - boxerským fanouškům na celém světě známý také jako „Kid Pambele“ - získal ve velterové váze juniorský titul svě- tové boxerské asociace (WBA) v roce 1972. Titul si podržel celých osm let, až do své porážky v Kolumbii. Prošel dlouhou cestu od bezvýznamného boxera v Palenque až k postavení super hvězdy v rinz ích Las Vegas a Atlantic City. A Cervantesův vzestup ke slávě změnil i město Palenqua.

 

 

 

 

LESK A BÍDA PALENQUE

Poprvé se stalo Palenque populární, když osvobodilo otroky ze španělské správy. Podruhé, když se stalo městem boxerských fanatiků. Dosud jsou ve městě patrné zbytky dní velikosti a slávy, kdy televizní štáby mířily svými světly na slamě né kuželovité chatky a blátivé ulice, aby našly „Kida Pambela“ nebo alespoň někoho z jeho příbuzných. Dn e s P a l e n q u e e x i s t u j e v a ž n e s k u t e č n é a t o t á l n í i z o l a c i o d z b y t k u K o l u m b i e . J e d i - n ý p o l i c i s t a n a 3 0 0 0 o b y v a t e l P a l e n q u e , p o t ř e b a t e l e f o n n í s t a n i c e a k a n c e l á ř e p r o s t a r o s - t u - t o v š e č i n í P a l e n q u e j e d - n í m z n e j b í d n ě j š í c h m ě s t t r a d i č n ě c h u d é h o s e v e r n í h o p o b ř e ž í . O v š e m d í k y „ K i d u P a m b e l o v i „ z a ž i l o m ě s t o i š ť a s t n ě j š í d n y . P o j e h o v í t ě z - s t v í v r o c e 1 9 7 2 z í s k a l o P a l e n - q u e s v ů j j e d i n ý z d r o j e l e k t r i c k é e n e r g i e z 2 0 0 0 0 0 d o l a r ů , k t e - r é s i b o x e r v y d ě l a l . N y n í m á t e d y m ě s t o n a p á r h o d i n d e n - n ě a n a c e l o u n o c e l e k t r i c k é o s v ě t l e n í . „Pambele je náš vys l a n e c , „ ř í k á M a n u e l S a l g a d o , 44letý obyčejný městský trenér. „Protože ho máme, máme elektřinu. Bez něj bychom neměli nic, „ h o r l í , z a t í m c o z a v a z u j e j e d e n á c t i l e tému sportovci pár roztrhaných červených rukavic. „ N i c , j e n o m d u c h a v í t ě z - s t v í , „ d o d á v á . J e s t l i ž e e x i s t u j e n ě j a k é m ě s t o v K o l u m b i i , k t e r é p r o d u - k u j e š a m p i ó n y , p a k j e t o h o r k é a v l h k é P a l e n q u e . K a ž d é v o l n é o d p o l e d n e d ě t i z m ě s t a t r é n u j í p o d ž á r e m t r o p i c k é h o s l u n c e „ f e i n t i n g „ a „ j a b b i n g „ - m l á c e n í d o p y t l ů r o z v ě š e n ý c h n a v ě t v í c h s t r o m ů . „ T ě l o c v i č n o u „ , k d e s t a r š í c h l a p c i t r é n u - j í , j e o t e v ř e n á , v z d u š n á a š p i n a v á a r é n a , o h r a ž e n á n ě k o - l i k a c h a t k a m i z b l á t a a u l i c e m i s n e s č e t n ý m i s t o p a m i p o t u l u j í c í c h s e p r a s a t . J e l i k o ž v ě t š i n a t ě c h t o c h l a p c ů p o c h á - z í z v e l m i c h u d ý c h r o d i n , t r é n u j í s t í m , c o m a j í n e b o d o s t a n o u . Z o b n o š e n ý c h b o t t ě m t o b o j o v n í k ů m č a s t o v y č u - h u j í p r s t y , j e j i c h o b n o š e n é r u - kavice jsou svázané dohromady proužky makovacího tkalounu.

 

CENA VÍTĚZSTVÍ

Zápasy se často odehrávají během víkendů. Některé části ulic jsou v tuto dobu dokonale zásobeny rumem a místní „ ohnivou vodou“ a chlapci nanich pořádají boxerské zápasy, aby u č i n i l i d o j e m n a d ě v č a t a . J e t o levné. Člověk potřebuje jenom pár boxerských rukavic. Není to ovšem jenom snaha okouzlit a získat místní dívky, chlapci boxují také za naději. Za naději, že když budou obratní, budou se boxu poctivě věnovat a bud o u s i l n í a v y t r v a l í , m o h l i b y se postavit po bok 23 Kolumbijc ům, kteří v posledních dvou d e s e t i l e t í c h z í s k a l i m e z i n á r o d - n í t i t u l y . K r o m ě C e r v a n t e s e z í s k a l i m e z i n á r o d n í b o x e r s k é t i t u l y d a l š í d v a b o r c i z P a l e n q u e - bratři Cardonovi, Prudencio a R i c a r d o . V š i c h n i t ř i j s o u v í c e n e ž i n s p i r a c í p r o m l a d o u g e n e - r a c i b o x e r ů . A v š a k c e n a z a v í - t ě z s t v í j e v í c e n e ž v y s o k á . M n o h ý m z t ě c h , k t e ř í b ý v a l i n e j l e p š í m i k o l u m b i j s k ý m i b o - x e r y , n a s t a l y t ě ž k é č a s y . A n t o - nio Cervantes AKA Kid Pambel e ž i j e v j e d n o m a p a r t m á n u o b - k l o p e n é m s m e t í m , o d p a d k y a rozbitým sklem ve špinavé ulič c e v C a r t a g e n ě . Č a s j e h o v í t ě z - s t v í p o m i n u l . P o m a l u , n a s l o u c h a j e v š e m n á z o r ů m , C e r v a n t e s v y p r á v í , k d e j s o u j e h o p e n í z e z a v í t ě z s t v í . „Zkus i l j s e m i n v e s t o v a t , „ ř í k á , „ a l e utratil jsem je všechny za drogy a honičkou za ženskými sukně- m i . „ Dnes Kid Pambele vydělává nuzný plat jako jeden ze dvou koučů. Trénuje nadějné mladí- k y v „Chico de Hierro“ (Železný m u ž ) - tělocvičně v okrsku měst a C a r t a g e n a . T ě l o c v i č n a j e t e m n ě o s v ě t l e n á , p r o t i v n ě v l h k á m í s t n o s t s e č t y ř m i ž e l e z n ý - mi zdmi, vybavená půl tuctem boxovacích pytlů a řadou rozb i t ý c h z á c h o d ů . T a d y m l a d í m u ž i z e v š e c h s t á t ů B o l í v a r o v y u n i e b o x u j í d o p y t l ů s p í s k e m , v i s í c í c h z d o s l u h u j í c í c h s t ř e c h . T o t o m í s t o j e d o m o v e m p r o zhruba padesát dětí od deseti l e t , k t e r é s e m p ř i c h á z e j í b o x o - v a t z a s v o b o d u a s e n o p ř í c h o - d u „svého dne šampióna“. N e n í ž á d n ý r o z d í l m e z i t ě m i - to dětmi a dětmi z městských g h e t t k d e k o l i n a s v ě t ě - d ě t i z P a l e n q u e s e d a l y n a b o x o v á n í , a b y u n i k l y z k a ž d o d e n n í c h u - d o b y . A r t h u r O s o r i o , j e d e n z t r e n é r ů „ C h i c o s e H i e r r o „ z o u - f a l e a p e l u j e : „ Jsou zde děti, které pro šly více než padesáti zápasy. T o j e v í c e , n e ž z a ž i l o m n o h o d o s p ě l ý c h . J e t o p o u z e v ý c h o d i s k o v z e m i , j a k o j e t a t o . . . z n e ú m ě r n ě v y s o k é k r i - m i n a l i t y a s v ě t a d r o g , „ t v r d í . D o k o n c e s o u d í , ž e v š i c h n i t i t o n a d ě j n í m l a d í c i j s o u o c h o t n i v y d ě l á v a t p e n í z e , a b y m o h l i k o u p i t l e d n i c i n e b o m o t o c y k l . L á k a j í j e s n a d n é v ý d ě l k y , k t e - r é j i m v š a k n e m ů ž o u p o m o c i v y m a n i t s e z e š p a t n ý c h v l i v ů o k o l í . A l k o h o l a k o k a i n j s o u n i t - k a m i v e d o u c í m i k n e d á v n ý m t r a g é d i í m . Z a t í m c o v k v ě t n u l o ň s k é h o r o k u p r o b í h a l y b o j e o t i t u l W B A v s u p e r p é r o v é v á z e v L a s V e g a s , J i m m y G a r c i a t r p ě l m o z k o v ý m k r v á c e n í m a p o t ř e c h d n e c h v k o m a t u z e - m ř e l . J e h o p o h ř e b v p ř í m o ř s k é č á s t i B a r r a n q u i l l a n a v š t í v i l y t i s í c e z a r m o u c e n ý c h f a n o u š - k ů , k t e ř í G a r c i u u c t í v a l i j a k o m í s t n í h o h r d i n u . E l v i s A l v a - r e s - v r o c e 1 9 9 1 W B A t i t u l v b a n t a m o v é v á z e - b y l z a v r a ž d ě n v č e r v e n c i p ř i o z b r o j e n é m ú t o k u . V r a h s e p o k o u š e l u k r á s t j e h o m o t o c y k l . W B A š a m p i ó n v p é r o v é v á z e R u b e n P a l a c i o , k t e r ý b y l v r o c e 1 9 9 3 o b r á n o t i t u l , n e b o ť s e p ř i p r o - h l í d c e p ř e d z á p a s e m u k á z a l o , ž e m á v i r u s A I D S , b y l n e d á v - n o z a t č e n n a m e z i n á r o d n í m l e t i š t i v M i a m i p ř i p a š o v á n í h e r o i n u d o U S A . C e r v a n t e s b y l d o k o n c e p o - čátkem minulého roku propuš- t ě n p o d e s e t i m ě s í č n í m p o b y t u n a p s y c h i a t r i c k é k l i n i c e n a K u b ě , k d e s e l é č i l z e z á v i s l o s - t i n a k o k a i n u . O n ě k o l i k m ě - s í c ů p o z d ě j i j e „ K i d P a m b e l e „ ú d a j n ě o p ě t v d r o g á c h . Č l e n s v ě t o v é b o x e r s k é a s o c i a c e F r a n c i s c o P i n a ř í k á , ž e b o x e ř i z P a l e n q u e s e m u s í z t ě c h t o t r a g i c k ý c h z k u š e n o s t í p o u č i t : „ C h c e m e n o v o u g e n e r a c i b o x e - r ů , k t e ř í b u d o u b r á t b o x j a k o p r o f e s i , „ ř e k l . „ M u s í s e n a u č i t , že pokud si své peníze nebudou s p r a v o v a t , d l o u h o j i m n e v y d r - ž í , „ z d ů r a z ň u j e . N e b o ť p r o m n o h o k o l u m b i j s k ý c h b o x e r ů v í t ě z í c í c h v r i n g u j e s l á v a j e n k r á t k o u m e z i h r o u v ž i v o t ě p o - r á ž e k a c h u d o b y .

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group