ikoktejl

Archiv vydání magazínu Koktejl

Do země ohně, ledu a největšího vývozce banánů

 

dozeme

Do země ohně, ledu a největšího vývozce banánů Na Island se dá dostat v podstatě pouze dvěma způsoby. Buď po moři nebo vzduchem. Letadlem, které je kupodivu cenově téměř stejné, můžete cestovat společností Islandair z někter ého z evropských měst, nebo Lufthansou z Frankfurtu, či SAS z Kodaně. Lodní doprava je samozřejmě pomalejší, někdy i dražší než letadlo a využijí ji především ti, kteří mají rádi moře, nebo se chtějí zastavit na Faerských ostrovech, či jedou vlastním autem nebo autobusem, s kterým se chtějí po Islandu přesunovat, neboť jinak by si jej byli nuceni na Islandu vypůjčit či použít místní linky hromadné dopravy. Železnice na ostrově neexistuje. Já jsem použil spolu s dalšími služeb společnosti Smyril line, která provozuje loď Norröna, jež má mateřský přístav v hlavním městě Faerských ostrov ů Torshávnu a pod vlajkou tohoto státečku i pluje. Její cesta začíná v dánském Esbjergu, v Torshávnu na Faerech vyloží turisty k prohlídce tohoto zvláštního souostroví, které osídlili irští mnichové v osmém století se dvěma úmysly - mít prostor a čas ke svému rozjímání a rozšířit křesťanství zase kus dál. První se podařilo splnit, druhý ne - ostrovy byly pusté. Loď Norröna směřuje pak z Faer do norsk ého Bergenu, kde se nalodí další početné osazenstvo k plavbě na Island, k němu se po dvou a půl dnech připojí v Toshávnu ponechaní návštěvníci. Po padesátičtyřech hodinách čistého času plavby pak uvítá výpravu z evropského kontinentu východoislandský přístav ležící u šestnáctikilometrového fjordu - Seydisjördur.

 

 

NĚCO MÁLO O ISLANDU

Je to republika v čele s prezidentkou Vigdís Finnbogadóttir, která je v čele státu od roku 1980. Demokracie má na Islandu prastaré kořeny. Tak, ač jeho dějiny začínají rokem 874, kdy se v „Kouřové zátoce“ na západě islandu usadili první z norských Vikingů Ing ólfur Árnarson a na tomto místě později vzniklo dnešní hlavní město Reykjavík, už v roce 930 byl na majestátním prostředí jezera Thingvallavatn založen jeden z nejstarších parlament ů světa, zvaný Alting. A o sedmdesát let později na jiném posvátn ém místě, které jsme také navštívili, v blízkosti vodopádu Goddafos, tedy „božského vodopádu“, bylo v roce 1000 našeho letopočtu přijato křesťanství. A dřevěné sošky pohanských model a bohů byly svrženy do vodopádu. Islandsk ý republika je o něco větší než česká, obyvatel má ale méně než čtvrtina Prahy. Rozhodně je to ale nejdraž- ší země Evropy. I když je na co. Účet z prodejny potravin si schoval. Stojí na něm: chléb 180,- a kaviár 116,- tedy islandských korun, v poměru k našim 2:1. Kaviár ani ne za „šest pětek“ je tedy rozhodně levný. Jako mladík jsem četl knihu islandsk ého nositele Nobelovy ceny Halld óra Kiljana Laxnesse Světlo světa, která ani není v seznamu jeho nejslavn ějších knih, ale mně zůstala v pamě- ti. zvláště jsem si na ni vzpomněl při poslechu dlouhých táhlých islandsk ých melodií, linoucích se z reproduktor ů za jízdy autobusem po nekonečné jakoby měsíční krajině islandského vnitrozemí, nebo při cestě lemující pobřežní fjordy. Island je vzdálen od Skotska osm set kilometrů a od Norska dokonce tisíc, zatímco grónsko patřící už k americké pevnině je téměř „na dohled“ - pouhých 280 km. Přesto je Island považován za nejvzdálenější zemi Evropy a jeho geografická izolace způsobila, že se islandština příliš neli ší od staronorštiny. Ale anglicky tu umí skoro každý. Státním svátkem je Den nezávislosti. Ten se slaví 17. června, neboť v tento den byla v roce 1944 vyhlášena nezávislost. Stalo se tak po norské a později dánské nadvládě na ostrově a okupaci Dánska Německem v polovin ě předposledního roku druhé světové války. Na sněmovní louce v Thingvelliru byla vyhlášena Islandská republika. Je to nejposvátnější místo ostrova. Stál jsem zde i já v majestátním prost ředí bazaltových skal a vodopádu řeky oxá, ve větru se třepotaly islandské vlajky, vzadu na obzoru jezero Thingvallavatn a já si představoval, jak v tomto místě dobře dosažitelném z cel ého ostrova se sjeli na koních v povozech či přišli pěšky jeho obyvatelé. Setkali se zde přátelé, dohadovaly se zde obchody, byli zde hudebníci a zpě- váci, vládla slavnostní nálada, ale jak se dozvídáme ze ság, např. té o Hijálovi, soudní pře zasedání tehdejšího parl a m e n t u b y l y p r o v á z e n y s t ř e - d o v ě k ý m i k r u t o s t m i , p o n o ř e n í d o v a ř í c í v o d y , č i b o j o v é p ů t k y p o o s o č e n í , ž e „ m u ž i o d v ý - c h o d n í c h f j o r d ů j s o u z b a b ě l c i „ . P ř i j e d n é z o s l a v p r á v ě D n e n e z á v i s l o s t i v m i n u l ý c h l e - t e c h ú d a j n ě „ n a c p a l i „ I s l a n - ď a n é d o n e j v ě t š í h o g e j z í r u , o d n ě h o ž z í s k a l y s v ů j n á z e v i o s t a t n í n a c e l é m s v ě t ě , m ý - d l o . T í m j i m n a r u š i l i j e h o k o - l o b ě h a t a k j e d n e s v k l i d u . M í s t o j e h o š e d e s á t i m e t r o v ý c h v ý s t ř i k ů s e m u s í t u r i s t é s p o - k o j i t s p a t n á c t i m e t r o v ý m S t r o k k u r e m . T a k t é ž i m y . P ř e - s t o t o b y l z á ž i t e k , p ř i n ě m ž p o k u s z a c h y t i t n a f o t o g r a f i i m o d r o u o b ř í b u b l i n u v e z l o m - k u v t e ř i n y , n e ž s e z m ě n í v b í l ý s l o u p v a ř í c í v o d y a p á r y , j e z á ž i t k e m .

 

NĚCO O ZEMSKÉ KŮŘE

I s l a n d j e v ů b e c z e m í b o h a - t o u n a p ř í r o d n í z a j í m a v o s t i a z v l á š t n o s t i . T e n t o o s t r o v j e s o u č á s t í S t ř e d o a t l a n t i s k é h o h ř e b e n u , j e h o ž o k r a j o v é č á s t i j s o u p a d e s á t m i l i ó n ů l e t s t a - r é , z a t í m c o č á s t i v b l í z k o s t i j e h o o s y j s o u m l a d š í d e s e t i m i l i ó n ů l e t . T y t o s t ř e d o o c e á n - s k é h ř b e t y s r i f t o v ý m i z ó n a m i t v o ř í h r a n i c e m e z i j e d n o t l i v ý - m i b l o k y l i t o s f é r y . J s o u s p o - j e n y s r i f t o v ý m i z ó n a m i . R i f t o v é z ó n y j s o u p o r u c h y p o - k l e s o v é h o c h a r a k t e r u , p o d l e n i c h ž m ů ž e d o c h á z e t k e v z n i - k u o c e á n s k é k ů r y a p o d é l n i c h ž m ů ž e d o j í t k o d d ě l e n í d v o u č á s t í p e v n i n s k é h o b l o k u . R i f t o v é z ó n y j s o u s e i n s m i c k y a k t i v n í . M a p k a e p i c e n t e r z e - m ě s t ř e s e n í i v e š k o l n í c h z e m ě - p i s n ý c h a t l a s e c h s r o v n a n á s p r ů b ě h e m r i f t o v ý c h z ó n u k a - z u j e v z á c n ý s o u h l a s . R i f t o v é z ó n y j s o u z d r o j e m v u l k a n i c k é č i n n o s t i . S t o j í m e n a v y v ý š e n i - n ě v b l í z k o s t i m ě s t e č k a R e y k j a h l í d n a d o h l e d o d d a l š í t u r i s t i c k y z a j í m a v é o b l a s t i j e - z e r a M ý v a t n , p o d n á m i d o l e k o u ř í c í s u l f a t a r y N á m a s k a r d i . O d s e v e r u k j i h u s e d o l e p o d n á m i t á h n e n e k o n č í c í h l u b o - k á b r á z d a , r i f t , j e h o ž o b ě s t r a n y - p ř e d n á m i a m e r i c k ý p e v n i n s k ý l i t o s f é r i c k ý b l o k , a t e n c o n a n ě m s t o j í m e , t e d y n e j v ě t š í z b l o k ů , e u r a a s i j s k ý - s e r y c h l o s t í j e d n o h o a ž d v o u c e n t i m e t r ů z a r o k o d s e b e o d d a l u j í , l é p e ř e č e n o r o z p í n a j í . A k t i v i t a z e m s k é k ů r y k o l e m n á s j e n a p r v n í p o h l e d p a t r - n á . K r o m ě v ý r o n ů s i r n ý c h p a r o t e p l o t ě 8 0 a ž 1 0 0 s t u p ň ů , j a k n á s i n f o r m u j í v ý s t r a ž n é tabule kolem, vystoupáme druh ý d e n n a s o p k u K r a f l a , k t e r á b y l a a k t i v n í p ř e d n e c e l ý m i d e - s e t i l e t y , s t o u p á m e k o l e m z a - t o p e n é h o b o č n í h o k r á t e r u V í t í , p o s e s t u p u z n í p r o c h á - z í m e k o u ř í c í m i l á v o v ý m i p o l i , k d e t o s t á l e j e š t ě b u b l á a v a ř í s e . P ř i n á v š t ě v ě k o s t e l í k a v R e y k j a h l í d u u j e z e r a M ý v a t n p a k s ú ž a s e m p r o h l í ž í m e d ř e - v o ř e z b u n a k a z a t e l n ě z o b r a z u - j í c í p ř í r o d n í k a t a s t r o f u v r o c e 1 7 2 9 , k d y d o š l o n a K r a f l e k s o p e č n é m u v ý b u c h u . N a š t ě s t í v y u ž i j e m e i k l a d n ý c h s t r á n e k v ě c i . V p ř í r o d n í m t e r m á l n í m k o u p a l i š t i h r a j e m e v o d n í p ó l o b l o n ď a t ý p r o t i t m a v o v l a s ý m . m y b l o n ď a t ý v y h r á v á m e 6 : 5 a d á v á m r o z h o d u j í c í g ó l . NĚCO O MĚSTECH A k u r e y r i s e n a z ý v á d r u h é n e j v ě t š í m ě s t o I s l a n d u , l e ž í c í v y s o k o n a s e v e r u u f j o r d u S e - v e r n í h o l e d o v é h o o c e á n u , a l e n a d r u h é s t r a n ě s n a d s n e j s e - v e r n ě j š í b o t a n i c k o u z a h r a d o u n a s v ě t ě . H r á l a s e t u i j e d n a z e s k u p i n k v ě t n o v é h o m i s t r o v - s t v í s v ě t a v h á z e n é a n a š e č e s - k é r e p r e z e n t a č n í d r u ž s t v o t v r d ě v z d o r o v a l o e x m i n i s t r ů m s v ě t a Š v é d ů m . S p r á v c e h a l y m n e p r o v e d l a u k á z a l i v l a j e č - k u n a š e h o t ý m u . C o m n e a l e z a u j a l o j e š t ě v í c j e s o c h a p r v - n í h o o b y v a t e l e m ě s t a . J e t o t h e o r t l a n n e b o l i p s a n e c , v y - d ě d ě n e c . T e d y j a k ý s i H e l g u s H r b á č , k t e r ý s e m p ř i š e l z O r k - n e j í a d ů s l e d k e m n e d o s t a t e č - n é v ý ž i v y v d ě t s t v í b y l i h r b a t ý . M á v r u c e h ů l , v e d e z a r u k u d í t ě a p s a a n a z á d e c h m á ř e m e n y p ř i v á z a n o u ž e n u . J e h o s v e ř e p ý v ý r a z v e t v á ř i d o - s t a t e č n ě u k a z u j e , ž e p ř e ž í t t a d y n i k d y n e b y l o a n e n í d o s t l e h k é . M ě s t o H v e r a g e r d i v j i h o z á p a d n í č á s t i o s t r o v a j e t í m , k t e r é z a j i š ť u j e p ř e d e v š í m p o p u l a r i t u I s l a n d u v e s v ě t ě , j a k o n e j v ě t š í h o e v r o p s k é h o v ý v o z c e t r o p i c k ý c h p l o d ů - b a n á n ů . S k l e n í k y o d o b z o r u k o b z o r u v y h r í v a n é g e o t e r m á l n í e n e r g i í j s o u m í s t e m , k d e s e b a n á n ů m o b z v l á š ť d a ř í . J i ž n í p o b ř e ž í o s t r o v a s e z n a č n ě l i š í o d s e - v e r n í h o . U ž p o d n e b í m . T o j e z d e t e p l e j š í a v l h č í , n a s e v e r u s u š š í a c h l a d n ě j š í . N a d r u h é s t r a n ě j e a l e j i ž n í č á s t I s l a n - d u v y š š í , a t a k j s o u z d e n e j - m o h u t n ě j š í p e v n i n s k é l e v o c e E v r o p y .

 

NĚCO O LEDU

A n e j v ě t š í z n i c h V a t n a j ö - k u l l , k t e r ý s p a d á t é m ě ř s k o r o d o m o ř e , o d d ě l e n j e n p o b ř e ž - n í s i l n i c í č í s l o j e d e n a d e l t a - m i n e s č e t n ý c h ř e k z n ě j v y t é k a j í c í c h . D y r h o l a e y - j e n e j j i ž n ě j š í m m í s t e m o s t r o v a . J e t o p t a č í p ř í r o d n í r e z e r v a c e s č e r n ý m i p í s k y z v a n ý m i s a n - d r y , k t e r é n a p o b ř e ž í n e u s t á - l e f o r m u j í v l n y A t l a n s k é h o o c e á n u . T e n d o r á ž í t é ž n a s k a l n í b r á n u , k t e r á j e z a j í m a - v o u a t r a k c í t o h o t o k r á s n é h o m í s t a , k d e t u l e n i v y s t r k u j í h l a v y z v l n a r a c k o v é k r o u ž í n a d ú t e s y . O k u s d á l s m ě r e m n a v ý c h o d p o j i ž n í m p o b ř e ž í j e d a l š í p ř í r o d n í e x k l u z i v i t a t é t o o b l a s t i . L e d o v c o v é j e z e r o J ö k u l l s á r l ó n . „ N a č c h c e t e letět do Grónska když jej máme n a I s l a n d u ? „ s e p t a j í m í s t n í o b y v a t e l é . A m a j í p r a v d u . V z a d u n a j e z e ř e s e „ z a s t a v i - l o „ č e l o l e d o v c e a z j e h o s t ě n s e m í s t y z a r a c h o t u o d l a m u j í v e l k é k u s y , b a p ř í m o s t ě n y . L e d z n i c h j e č i r ý , m o d r ý , b í l ý , a l e i č e r n ý - p o k u d j e t o z t é č á s t i , k t e r á d ř e p o d n ě ú d o l í . K u s y p a k p l u j í p o j e z e - ř e a s m ě ř u j í k o c e á n u . D o n ě j ú s t í s n a d n e j k r a t š í ř e k a s v ě - t a , v y t é k a j í c í z J ö k u l l s á r l ó n u , p o d t é k a j í c í s i l n i c i N o 1 a v e l - k ý m i v l n a m i ú s t í c í d o A t l a n - t i k u . K r á s a , p o n í ž s e d á p r o - j e t n a č l u n u , o b l e č e n i v č e r v e n ý c h z á c h r a n n ý c h v e s t á c h , l o ď m á s o n a r a s l e d u j e j í z á c h r a n n é p l a v i d l o . V ž d y ť v ě t š í č á s t l e d o v c e j e p o d h l a d i n o u a c o k d y b y . . . O d l e d o v c ů s m ě ř u j e u ž p ř e - k r á s n ý m i f j o r d y k m í s t u n a š e - h o o d p l u t í d o S e y d i s f j ö r d u r u , k a m j s m e p ř e d č t r n á c t i d n y p ř i p l u l i . P o s l e d n í n o c v e s t a - n u j e u ž c h l a d n á - m i n u s p ě t s t u p ň ů . J d u s e p o d í v a t n a p o l á r n í z á ř í a p o p á t é v a ř í m k a f e a p o n ě m s i d á v á m h o r k o u s p r c h u . V s e m p ř i p l o u v á n a š e N o r r ö n a . J e t o j e j í p o - s l e d n í p l a v b a , a t a k s e n a n i c h c e n a c p a t , k d o j e n m ů ž e . O d p l o u v á m e s h o d i n o v ý m z p o ž d ě n í m , a u t a a a u t o b u s y s e n e m ů ž o u n ě j a k s r o v n a t v p o d p a l u b í . P a k n a s t a n e s l a v - n o s t n í c h v í l e . D v a p o l i c e j n í v o z y p o u š t í s v ě t e l n é i z v u k o - v é m a j á k y , m e z i n i m i v č e r - n é m o b l e k u s d i p l o m a t k o u u n o h o u s t o j í c í v p o z o r u n á č e l - n í k p ř í s t a v u . L i d é n a b ř e h u m á v a j í , u t í r a j í s i s l z y , c h v í l i j e š t ě b ě ž í č i j e d o u a u t y s p o l u s l o d í p o b ř e h u , N o r r ö n a t ř i - k r á t t á h l e a h l u b o c e z a t r o u b í a j e k o n e c . N a š í i s l a n d s k é p o h á d k y . N a o s t r o v ě z a č í n á p o - l á r n í n o c , N o r r ö n a p ř i p l u j e a ž z a s e z a č á t k e m č e r v n a .

powered by contentmap

You have no rights to post comments

Naše tituly

 

 

Publikování nebo další šíření obsahu webu je bez písemného souhlasu redakce zakázáno. Společnost Czech Press Group, a.s. zaručuje všem čtenářům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbíráme žádné osobní údaje, které nám čtenáři sami dobrovolně neposkytnou.

 

Publikované materiály na www.czech-press.cz (pokud není uvedeno jinak) jsou vlastní texty iKOKTEJL a texty redakcí a spolupracovníků magazínů KOKTEJL, OCEÁN, EVEREST, PSÍ SPORTY, KOČIČÍ PLANETA, V SEDLE, Koktejl SPECIAL a Koktejl EXTRA.

Czech Press Group